• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego qubitshop.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.qubitshop.pl prowadzony jest przez firmę Wojciech Cybulski, ul. Juliana Grządziela 4, 41-516 Chorzów, NIP: 5272159409, REGON: 387729209, adres poczty elektronicznej: biuro@qubitfactory.pl, numer telefonu 655 102 143

II. Definicje użyte w regulaminie i pojęcia:
1. Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Sklep internetowy
To serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.qubitshop.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar.
3. Klient To osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 lat a, nie ukończyła 18 lat i wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.
4. Konsument Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Użytkownik
To osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
6. Hasło
To ciąg znaków alfanumerycznych, wymagany dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta.
7. Konto (Konto Klienta)
Zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
8. Login
Ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
9. Rejestracja Jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie
10. Newsletter Udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
11. Towar/Produkt Rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
12. Usługa Sprzedawcy
Usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.)
13. Strona Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
14. Treści Wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
15. Umowa sprzedaży na odległość
Umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych(o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Usługodawca/Sprzedawca
"Qubit Factory" Wojciech Cybulski z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Juliana Grządziela, 41-516 Chorzów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5272159409, REGON: 387729209.
17. Treść
Komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie.
18. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Zawieranie umów sprzedaży online w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
- prowadzenie Konta klienta,
- przesyłanie wiadomości e-mail,
- newsletter - zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza trzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji.
19. Dostawa Towaru
Umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.
20. Klauzule
Zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta.

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr177 poz.1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013r.poz.1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną
składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2011r. Nr177 poz.1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

IV. KONTO
1. Klient nie może dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdź zamówienie”.
7. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta.

V. ZAMÓWIENIE
1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.
6. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć za pomocą systemu informatycznego Sklepu internetowego.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie płatności.
5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
7. Dostępne formy płatności:
a. Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro
b. Przelew elektroniczny
c. Przelew tradycyjny na rachunek:
Qubit Factory Wojciech Cybulski
ul. Juliana Grządziela 4
41-516 Chorzów
Nr rachunku:
ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1038 1000 0097 3624 3362
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

VII. DOSTAWA
1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
3. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.
4. Realizacja dostawy zamówionego towaru pod wskazany adres dostawy maksymalnie może wynieść do 4 dni roboczych, zwykle jednak jest to czas nieprzekraczający 48 godzin dni roboczych.

VIII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
2. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).
3. W wypadku wyboru płatności w formie przelew tradycyjny, Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt.2, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
5. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie IX.ust.8 poniżej.
3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego, e-mailem lub pocztą.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art.38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów:
a. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
f. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

X. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY
1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
a. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem,
b. jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta,
c. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje” w formie pliku do pobrania.

XI. GWARANCJE
1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nieuległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

XII.NEWSLETTER
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XIII.NARUSZENIA
1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIV.DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU
1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
a. które destabilizowały by pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich,
b. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
c. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),
d. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: a. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu,
3. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

XV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych wart. 556 in. Kodeksu Cywilnego (rękojmi a za wady).
2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
a. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 Kodeksu Cywilnego),
b. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą,
c. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia,
d. sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
e. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż
do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

XVI .REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres sklep@qubitshop.pl, pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
4. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
7. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje” w formie pliku do pobrania.

XVII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji znajdują się pod adresem:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
c. zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
3. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-01-2021r.
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny